96/11/06
بازدید علی اصغر مونسان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی از غرفه ی انجمن توسعه ی گردشگری سلامت ایران و صحبت درخصوص چالشهای گردشگری سلامت باآقای دکتراحمد نادری دبیرانجمن توسعه ی گردشگری

--

منبع خبر : -