96/11/06
بازدید اقای خسرو تاج معاون وزیر صنعت معدن و تجارت از پاویون انجمن توسعه ی گردشگری سلامت وصحبت با اقای دکتر محمد جهانگیری رئیس انجمن توسعه ی گردشگری سلامت ایران در خصوص چالش های گردشگری سلامت

-

منبع خبر : -